คลังเก็บรายเดือน: ธันวาคม 2022

เทคโนโลยี

ปั้น “ชลกร” ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยคนไทยมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

ปั้น “ชลกร” ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วยคนไทยมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

การเรียนรู้การจัดการน้ำตามหลักสูตร “ชลกร” หรือ นักบริหารจัดการน้ำ เกิดจากการผลักดันของ “ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหา ช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ น้ำกิน และน้ำทำการเกษตร นำมาสู่การแก้ปัญหาความยากจน

แม้ปัญหาภัยแล้งในปี 2566 อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี 2565 แต่ไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกประเมินว่ามีความเสี่ยงในลำดับต้น ๆ ของโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม น้ำแล้ง ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ดังนั้น การเรียนรู้การจัดการน้ำตามหลักสูตร “ชลกร” หรือนักบริหารจัดการน้ำ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ น้ำกิน และน้ำทำการเกษตร นำมาสู่การแก้ปัญหาความยากจน

หลักสูตร “ชลกร” เป็นการปลูกความรู้เรื่องการจัดการน้ำ เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2564 โดยมีพื้นฐานจากศาสตร์พระราชาผสมผสานกับความรู้จากศาสตร์สากลให้มีความทันสมัยบรรจุไว้ในหลักสูตรช่างกลเกษตร ระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (ปวส.) แล้วต่อยอด 6 วิชาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ได้แก่ หลักการอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเบื้องต้น การบริหารจัดการน้ำเบื้องต้น หลักการธนาคารน้ำใต้ดิน การบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน หลักการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำและดิน และวิชาสุดท้ายคือการบริหารจัดการลุ่มน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ หรือที่เรียกว่า “ศาสตร์พระราชา”

เทคโนโลยี

ขณะนี้เปิดสอนรุ่นที่ 2 ที่สามารถเรียนรู้ได้ใน 12 วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยี (วษท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษามีองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำที่เป็นมาตรฐานในระดับสากล สามารถนำไปช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศได้

โดยเกิดจากการผลักดันของ “ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่ตั้งใจสืบสานแนวพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้หลักคิดว่าต้องประหยัด ให้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะเป้าหมายสำคัญ คือ “ชุมชน” ซึ่งใครที่เรียนจบหลักสูตรนี้ จะเหมือนรถยนต์ HYBRID ที่วิ่งได้ทั้งระบบน้ำมันและระบบไฟฟ้า สามารถจัดการแบบช่างกลเกษตรและจัดการน้ำได้ด้วยตัวเอง ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรม Train the Trainer อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นการยกระดับองค์ความรู้ให้กับอาจารย์หลักสูตรดังกล่าว

รวมทั้งจัดสัมมนา “การบริหารจัดการน้ำนานาชาติ” WATER AND WASTE MANAGEMENT (WWM) ไปเมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนในเอเชียและแปซิกฟิก การบริหารจัดการและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำระดับโลกกว่า 30 คนมาร่วมให้ความรู้ ยกระดับหลักสูตรชลกรทั้ง 6 วิชานั้นให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดย WWM เคยจัดที่ประเทศอินเดีย และสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2019

แลกเปลี่ยนสหรัฐฯ เสริม Water Security

ล่าสุดระหว่างวันที่ 5-12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.คุณหญิงกัลยา ทั้งในฐานะ รมช.ศึกษาธิการ และประธานโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ได้นำคณะได้ไปศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหารือแนวทางความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศสหรัฐอเมริกา ตามคำเชิญและการสนับสนุนของวุฒิสมาชิก แทมมี่ ดักเวิร์ท และ วุฒิสมาชิก ดิค เดอร์บิน ประธานคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากในวุฒิสภาแห่งมลรัฐอิลลินอยส์

แต่ละสถานที่ที่ไปดูงาน มีความสำคัญทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในอนาคต รวมถึงการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนทั้งทางด้านเกษตรและวิชาสามัญทั่วไป

ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเกษตรกรรม 1 ใน 6 ผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ของโลก เหมือนกับประเทศไทย ซึ่งการทำด้านเกษตรกรรม หัวใจสำคัญคือต้องมีความมั่นคงในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือ Water Security และที่ไปดูงานมลรัฐอิลลินอยส์ เพราะเป็นรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ มีจีดีพีมากกว่าประเทศไทย เป็นที่ตั้งของหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Agriculture Science ต้องเริ่มจากการวางรากฐานทางการศึกษา

“ดร.คุณหญิงกัลยา” กล่าวว่าการจะสร้าง Water Security เพื่อให้มีน้ำกิน น้ำใช้ โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรต้องเริ่มจากการวางรากฐานที่สำคัญด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กไทยมีทักษะทางด้านวิชาชีพหรือ Professional Skills มากกว่าการให้องค์ความรู้หรือ Knowledge Base แต่เพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะสาขาด้านเกษตรกรรม หรือ Agriculture Science

ปัจจุบันมีนักศึกษามาเรียนหลักสูตร “ชลกร” แล้วกว่า 300 คน ซึ่งจะจบออกไปเป็นนักบริหารจัดการน้ำ หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเกษตรกรรม” ซึ่งจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับบริบทของประเทศไทยตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ของวิทยาลัยเกษตรฯ โดยมีเป้าหมายที่จะขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชน ให้เกิดมีน้ำใช้ตลอดปี นำไปสู่การมีรายได้ สร้างอาชีพ สร้างความมั่นคง แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำโดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง BCG การนำน้ำเสียมาบำบัดเพื่อนำกลับไปใช้ซ้ำหรือ Zero Waste

“การมาดูงานในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง หัวใจสำคัญคือการนำไปต่อยอดกับสิ่งที่ได้วางรากฐานไว้แล้ว และมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในคราวนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในอนาคตเพื่อสร้างเด็กไทยให้มีศักยภาพทัดเทียมกับสากลภายใต้โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนซับซ้อนไม่แน่นอน หรือที่เราเรียกว่า VUCA World” ดร.คุณหญิงกัลยากล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : เปิดตัว Innovest X แอปเดียวลงทุนได้ทุกอย่าง หุ้น กองทุน ยันคริปโต

สัตว์เลี้ยง

กทม.เตรียมเพิ่มสวนสุนัข หลังพบประชาชนให้ความสนใจเกินคาด

กทม.เตรียมเพิ่มสวนสุนัข หลังพบประชาชนให้ความสนใจเกินคาด

นายพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเพิ่มพื้นที่สวนสำหรับสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพมหานครว่า ในปี 2566 กรุงเทพมหานครเตรียมเพิ่มเติมพื้นที่ให้บริการภายในสวนสาธารณะที่สามารถนำสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมว เข้าไปใช้บริการได้ หลังจากที่ในช่วงเดือน ก.ย.65 ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการ Dog Park บริเวณตรงข้ามลานจอดรถสวนเบญจกิติ ประตู 1 ทางเข้าสวนฝั่งถนนรัชดา ประมาณ 3 เดือนมีผู้ลงทะเบียนนำสุนัขเข้ามาใช้บริการแล้วกว่า 3,000 ตัว ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้เข้ามาใช้เพียงครั้งเดียว จึงถือได้ว่าประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันได้มีการสำรวจพื้นที่เพิ่มอีก 2 จุดคือ ภายในสวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) พื้นที่ 9 ไร่ ซึ่งได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์ไปแล้ว และอีก 1 แห่งคือบริเวณสวนลุมพินี พื้นที่ 6 ไร่ อยู่ใกล้ลานจอดรถริมถนนสารสิน คาดว่าในปีหน้าจะสามารถเปิดให้บริการได้ แต่ทั้งนี้ การจัดทำสวนสำหรับสัตว์เลี้ยงต้องคำนึงถึงประชาชนอีกส่วนที่อาจจะไม่เห็นด้วยจึงต้องมีการจัดทำพื้นที่แบ่งแยกให้เป็นสัดส่วน เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้บริการในพื้นที่ตนเองได้อย่างเต็มที่

สัตว์เลี้ยง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีสวนสำหรับสุนัข(Dog park) 4 แห่ง คือ 1.สวนบางแคภิรมย์ 2.สวนเทียนทะเลพัฒนาพฤกษาภิรมย์ 3.สวนเบญจกิติ และ 4.สวนวัชราภิรมย์ ล่าสุดได้ดำเนินการปรับปรุงโดยภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนเพื่อเป็นโครงการนำร่องในการจัดพื้นที่สวนสาธารณะเพื่อสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพฯ โดยดำเนินการปรับปรุงป้ายต่างๆ ภายในสวนเพื่อให้ความรู้พร้อมคำแนะนำ เพื่อช่วยให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงดูแลสัตว์เลี้ยง และปฏิบัติตนอย่างมีความรับผิดชอบในการใช้พื้นที่สาธารณะ พร้อมซ่อมแซมทาสีเครื่องเล่นเดิมและเพิ่มเครื่องเล่นใหม่ที่ลานออกกำลังกายสุนัขใหญ่และสุนัขเล็ก และเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เช่น ตู้กดน้ำดื่มของสุนัข กล่องจ่ายถุงใส่มูลสุนัข ม้านั่งยาวรูปกระดูกสุนัขทำจากถุงอาหารสัตว์เลี้ยงรีไซเคิลจากโครงการลดขยะ แลกแล้วลดเลย และถังขยะ เป็นต้น

นอกจากนี้ สำนักงานสวนสาธารณะ ยังได้พิจารณาเปิด Dog Friendly Park ในสวนสาธารณะเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่สวนสาธารณะทางต่างระดับพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 และมีแผนที่จะเปิดสวนสุนัขเพิ่มอีกใน 4 เขต ได้แก่ คลองเตย บางรัก ประเวศ และสวนชานบ้านดาวคะนองจอมทอง

สุขภาพ

กลุ่มสเปเชี่ยลตี้ SNPS รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมสุขภาพ

กลุ่มสเปเชี่ยลตี้ SNPS รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ตอบโจทย์ผู้ประกอบการด้วยมาตรฐานการผลิตพร้อมส่งออกระดับสากล

ในปีที่ผ่านมา ตลาดสุขภาพและความงามยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งอุตสาหกรรมต้นน้ำอย่างบริษัทสเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด(SNPS) ผู้นำในการสกัดสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีการควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

และอุตสาหกรรมกลางน้ำอย่าง บริษัทสเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น จำกัด (SI) โรงงานรับพัฒนาสูตรและผลิต ผลิตภัณฑ์เวชสำอาง ผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช/อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์/เครื่องมือทางการแพทย์ภายใต้แบรนด์ลูกค้า

มีการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนความต้องการจากลูกค้าต่างชาติ ลูกค้าที่ต้องการส่งไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั้งฝั่งเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกมีความต้องการการสนับสนุนในแง่ของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ความยืดหยุ่นในด้านกำลังการผลิต และการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อประกอบการจำหน่ายหรือขึ้นทะเบียนในต่างประเทศ หนึ่งในมาตรฐานหลักในการส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศสำหรับโรงงานคือ GMP (Good Manufacturing Practice) ระบบที่ทำให้มั่นใจว่าสินค้ามีการผลิตและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นมาตรฐานทั่วไป (General GMP) และยังมีการมาตรฐานเฉพาะสำหรับบางกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Specific GMP) อย่าง GMP Cosmetics สำหรับเครื่องสำอาง, GHPs สำหรับอาหาร, GMP PIC/s สำหรับยา

สุขภาพ

กลุ่มสเปเชี่ยลตี้ SNPS ในฐานะโรงงานผู้ผลิตได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน GMP ทั่วไปและ GMP เฉพาะครอบคลุมทุกหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ที่โรงงานมีศักยภาพในการผลิตและยังได้รับการรับรองโดยมาตรฐานระดับสากล ดังต่อไปนี้

 • ISO9100 : 2015 ระบบจัดการคุณภาพขององค์กรทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรสินค้าและบริการที่ส่งมอบมีการผลิตตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล
 • ISO22716 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดี (GMP) ในการผลิตเครื่องสำอาง แนวทางการปฏิบัติสำหรับมาตรฐานนี้ได้รับการอนุมัติและยอมรับโดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับสากลหลายแห่ง เช่น สมาชิกการประชุมความร่วมมือกฎระเบียบเครื่องสำอางระหว่างประเทศ (ICCR) ที่มีสมาชิกสำคัญอย่างบราซิล สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ใต้หวัน และเกาหลีใต้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) และมาตรฐานของคณะกรรมการยุโรปด้านการมาตรฐาน (CEN)
 • GHPs (Good Hygiene Practices) มาตรฐานที่ควบคุมตลอดห่วงโซ่อาหารหรือที่เรียกกันว่า Farm to fork เพื่อให้ผู้บริโภคเชื่อมั่นได้ว่ามีการควบคุมตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก กระบวนการผลิตจนเป็นผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภคมีการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐาน มีระบบจัดการความปลอดภัยของอาหารวิเคราะห์จุดอันตราย และจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมซึ่งเป็นไปตาม HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point System)
 • FSSC22000 ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ครอบคลุมข้อกำหนดในมาตรฐาน ISO22000 และยังมีข้อกำหนดเพิ่มเติม ถือเป็นหนึ่งในไม่กี่มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดย GFIS (Global Food Safety Initiative) และเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
 • LEED Gold บริษัทสเปเชียลตี้ อินโนเวชั่น (SI) ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold เป็นรายแรกของประเทศไทย ก่อสร้างโรงงานโดยคำนึงถึงความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังได้รับการรับรองว่าเป็น Green Health & Beauty Factory จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • HALAL เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลามให้สามารถบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้
 • ECOCERT COSMOS NATURAL เครื่องหมายการันตีผลิตภัณฑ์ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
 • ECOCERT COSMOS ORGANIC เครื่องหมายการันตีผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิกมากกว่า 95% จากพืชที่เป็นส่วนประกอบ และมากกว่า 20% ของส่วนประกอบทั้งหมด
  มาตรฐานต่างๆถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตสินค้าเป็นข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่มีความจําเป็นในขั้นตอนการผลิตและควบคุมคุณภาพและถือเป็นใบเบิกทางให้กับลูกค้าในการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลกตามความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทสเปเชี่ยลตี้ในการผลักดันและเพิ่มศักยภาพของสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยไปสู่ระดับสากล

ติดตามข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่ : ตรวจคัดกรอง “มะเร็งปากมดลูก” วิธีใหม่ ทำเอง ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง

แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร

แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร

เพิ่มประโยชน์ แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร ที่ให้พบความรวยและความสนุกได้ในเวลาเดียวกัน

การที่จะเข้าสู่วงการพนันบอลเต็มรูปแบบนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คงจะเป็นในเรื่องของการปรับทัศนคติของการตั้งคำถาม แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร คือการทำเงินในระยะยาวอย่างยั่งยืน เพราะมันเป็นช่องทางในการสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำอย่างอื่นเพราะหนี้นอกจากจะได้รับชมกันเชียร์ฟุตบอล ทีเด็ดแทงบอลโลก ทีมที่ชื่นชอบแล้วยังสามารถที่จะเป็นแหล่งความสนุกที่เพิ่มรายได้นอกเหนือจากการรับชมเชียร์บอลแบบธรรมดาเพราะการเชียร์ก็คงได้รับแต่ความสนุกแต่การแทงบอลก็จะได้รับทั้งความสนุกและได้รับทั้งเงิน จึงทำให้ใครหลายคนต่างให้ความสนใจและเข้ามาทายผลบอลผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนมาก

แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร

ดึงดูด แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร คือความเชื่อที่จะสร้างกำลังใจให้ได้ผล

ศักดิ์ศรีแห่งการเป็นนักพนันจะต้องมีความเชื่อมั่แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร คือความคิดในรูปแบบของการดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัว เมื่อคิดบวกก็จะได้รับโอกาสที่ดีโอกาสสร้างรายได้เมื่อคิดลบก็จะไม่ได้รับโอกาสใดๆเพราะเมื่อคุณมองเห็นถึงสิ่งต่างๆก็ไม่สามารถที่จะจับต้องมาเป็นประโยชน์ให้กับตัวท่านได้ฉะนั้นควรมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการเป็นนักเดิมพันแล้วชีวิตของทุกท่านจะร่ำรวย การที่คุณจะมีศักดิ์ศรีของการเป็นนักพนันก็มีเพียงไม่กี่ขั้นตอนซึ่งเป็นสิ่งที่จะสามารถทำให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้าหาตัว ดึงดูดรายได้เข้าหาตนเองได้ไม่ยากด้วยวิธีการต่างๆดังต่อไปนี้  

 • เชื่อมั่นในการลงทุนแต่ละครั้ง แทงบอลได้เงินจริง และศรัทธาเสมอว่าทุกครั้งของการเดิมพันมีโอกาสที่จะถูกตามผลที่ลงเงินไว้ตลอด 
 • พยายามร่วมกิจกรรมต่างๆที่ทางเว็บไซต์ได้จัดขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับตนเองได้รับโปรโมชั่นดีๆเพียงเท่านี้ก็สามารถที่จะเป็นการเพิ่มโอกาสดึงดูดสวัสดิการต่างๆเข้าหาตัวเองได้มากที่สุดเป็นการประหยัดต้นทุนในรูปแบบหนึ่งที่เพิ่มโอกาสแห่งความรวยได้
 • นักพนันต้องไม่ยอมแพ้ห้ามท้อถอยและต้องลงทุนอย่างต่อเนื่องคือสิ่งเดียวที่จะนำพาสู่โอกาสในการกอบโกยเงินกำไร 

เทคนิคต่างๆเป็นตัวช่วยให้ได้รับโอกาสที่ดี เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ไม่มีเสียหายและ หากคุณสามารถนำเทคนิคต่างๆมาใช้บนระบบการลงทุน เว็บพนันบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ ยิ่งจะทำให้มีโอกาสในการได้รับสิ่งดีๆที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นสามารถลงทุนเดิมพันในการแทงบอลให้ก่อเกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างโอกาสสร้างช่องทางในการลงทุนที่คุ้มค่าคุ้มราคาบนระบบแห่งนี้ที่มีโปรโมชั่นมากมาย พร้อมที่จะมอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนและการลงทุนที่เป็นเว็บดังศูนย์รวมขนาดใหญ่ที่ไม่ผ่านเอเย่นต์ จะทำให้ทุกท่านได้รับเงินเต็มอัตราค่าเดิมพันที่สูงกว่า 

เว็บพนันบอลไม่ผ่านเอเย่นต์

ไขคำตอบ เว็บพนันบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ มีคุณลักษณะอย่างไรบ้าง 

หลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับข้อมูลของเว็บ แทงบอลได้เงินจริง คืออะไร ในบทความนี้จะมาอธิบายว่าคุณจะต้องพิจารณาเลือก เว็บพนันบอลไม่ผ่านเอเย่นต์ แบบไหนให้ได้เจอกับเว็บไซต์ที่การันตีในเรื่องของการจ่ายจริงจ่ายไวจ่ายครบ แถมด้วยเงื่อนไขของการเดิมพันที่ปลอดภัยมีมาตรฐานในการกำหนดอัตราต่อรอง เว็บบอลที่ดีที่สุดในโลก 2022 และราคาค่าน้ำแบบไม่เอาเปรียบนักพนัน เว็บไซต์แบบนี้มีคุณลักษณะอย่างไร ทำไมมันสามารถบอกให้นักพนันรับรู้ได้ว่านี่คือวิธีการเดิมพันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ 

ข่าวกีฬาฟุตบอล

ฮาแลนด์เผยใช้บอลโลกเป็นตัวจุดประกาย

เออร์ลิ่ง ฮาแลนด์ กองหน้าแมนเชสเตอร์ ซิตี้เผยว่าตนเองใช้การพลาดไปเตะฟุตบอลโลกเป็นตัวจุดประกายความกระหายและความมุ่งมั่นให้มากกว่าเดิม

เรือใบสีฟ้า บุกชนะ ลีดส์ ยูไนเต็ด ออกมาด้วยสกอร์ 3-1 ในศึกพรีเมียร์ลีก แทงบอล 10 บาท เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา โดยตอนนี้ แมนฯ ซิตี้ ไล่จี้ อาร์เซน่อล เหลือ 5 คะแนนเท่าเดิมหลังจากผ่านไป 15 เกม

กองหน้าชาวนอร์เวย์ทำสองประตูในนัดล่าสุด โดยทำสถิติสอยตาข่าย 26 ประตูจากการลงสนามให้ แมนฯ ซิตี้ 20 นัดในฤดูกาลนี้

ข่าวกีฬาฟุตบอล

“ผมมีเป้าหมายแต่ผมพูดออกมาไม่ได้ ผมก็แค่พูดมันในห้องแต่งตัวของทีมว่าผมน่าจะทำได้ 5 ประตูแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพวกเราคว้าชัย” หัวหอกชาวนอร์เวย์เผยกับ แอมะซอน ไพรม์ เมื่อถูกถามเป้าหมายการทำประตูในซีซั่นนี้

“พวกเราต้องไล่ล่าอาร์เซน่อลที่นำจ่าฝูงในตอนนี้ สำหรับผมในฐานะกองหน้าผมต้องทำประตูให้ได้มากๆ ผมน่าจะทำประตูได้มากกว่านี้อีกสักสองลูกแต่นั่นคือชีวิตและผมต้องฝึกซ้อมมากกว่านี้

“ผมอยู่ที่บ้านและรู้สึกคลั่งนิดหน่อยที่ตนเองไม่ได้ไปเล่นในฟุตบอลโลก ผมได้ทำการเพิ่มพลังของตนเองให้กลับมาใหม่อีกครั้ง

“การนั่งดูคนอื่นๆ ทำประตูชัยในเกมฟุตบอลโลกกลายมาเป็นแรงกระตุ้น, แรงผลักดัน และทำให้ผมหงุดหงิด ผมกระหายมากกว่าเดิมและพร้อมมากกว่าที่ผ่านมา”

อัพเดททุกข่าวสารของวงการกีฬา ข่าวฟุตบอลล่าสุด >>> ดานิโล่,เมนเดสบินกลับฟื้นฟูร่างกายที่เปแอสเช

สมัคร-ufabet1688

สมัคร ufabet1688

สมัคร ufabet1688 เข้าร่วมสนุกกับ เกมพนันที่ครบวงจร เกมดังมาแรงไม่มีหยุด สร้างรายได้สุดคุ้ม

  เข้าทำการ สมัคร ufabet1688 เพื่อเข้าร่วมสนุกกับเกมคาสิโนแบบครบวงจร ซึ่งมีให้คุณเลือกเล่นเดิมพันที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าออนไลน์ สล็อตออนไลน์ แทงบอลออนไลน์ อื่นๆอีกมากมายที่รวมไว้ครบจบที่เว็บเดียว ซึ่งเป็นเกมดังมาแรงไม่มีหยุด ทั้งยังมาพร้อมกับค่ายเกมดังชั้นนำมากมายที่มีการบริการ UFABET เกมให้คุณได้ทำการเลือกเล่นมากกว่าร้อยรายการ เดิมพันได้ครบครันไม่มีเบื่อ สนุกครบจบทุกรูปแบบที่เว็บเดียว ให้คุณได้ร่วมสนุกแบบครบครัน  พร้อมให้คุณสร้างรายได้อย่างคุ้มค่าและทำเงินกำไรได้มากที่สุด ระบบเสถียร เล่นง่ายไหลลื่น พิชิตเงินรางวัลได้เร็ว ใช้เวลาไม่นานในการเดิมพัน ก็เข้าถึงเงินรางวัลได้แล้ว เพียงขั้นตอนการสมัครง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน พร้อมรับสิทธิพิเศษแจกโบนัสสุดคุ้มให้กับผู้เล่นสามารถเลือกรับได้ทุกยูสเซอร์ พร้อมแจกหนักจัดเต็มอย่างแน่นอน

สมัคร-ufabet1688

เพียงแค่ สมัคร ufabet1688 รับโบนัสสุดคุ้ม ต่อยอดเงินทุนสบายๆ บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

หากท่านใดสนใจกับการเข้าเดิมพันเกมเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุด เพียงแค่ท่านทำการ สมัคร ufabet1688 พร้อมรับโบนัสสุดคุ้มที่แจกจริงให้แบบไม่มีอั้น สามารถทำรายการได้ง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอน พร้อมนำเครดิตฟรีที่ท่านได้รับ เข้าต่อยอดเงินทุน ได้แบบสบายๆ สร้างผลกำไรได้แบบมหาศาล ไม่ควรพลาดที่จะเข้ามาทำการสมัครสมาชิกกับเราที่นี่ โปรโมชั่น UFABET ซึ่งเรามาพร้อมกับโบนัสเครดิตฟรีมากมายที่ให้ท่านได้เลือกรับ ดังนี้ 

 • สมัครสมาชิกใหม่วันนี้ รับโบนัสสุดคุ้มเพิ่ม 50%
 • แจกโปรโมชั่นโบนัสเพิ่ม 10% ทุกยอดฝากรับสูงสุด 1,000 บาท
 • เพื่อแจกโปรโมชั่นแนะนำเพื่อน รับเครดิตทันที 100 บาท

โปรโมชั่น-UFABET

การสมัครใช้งานยูฟ่าเบทเว็บตรงและการสมัครใช้บริการยูฟ่าเบทเว็บเครือข่าย 

ท่านทุกท่านสามารถเลือกรับโปรโมชั่นเหล่านี้ได้หลังจากที่ทางการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับเรา ผ่าน สมัคร ufabet1688 ที่นี่ ซึ่งเรามีการเปิดบริการให้ผู้เล่นตลอด 24 ชั่วโมง ท่านสามารถเลือกรับโบนัสเครดิตฟรีเข้าสู่การเดิมพันและทำการเดิมพันตาม ยอดที่เรากำหนดก็สามารถถอนออกได้เลยผ่านระบบฝากถอนที่รวดเร็วพร้อมถอนออกได้จริง หากท่านสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ทางแอดมินได้ผ่านช่องทาง เว็บบอลที่ดีที่สุดในโลก 2022 ได้เลย เรายินดีให้บริการทุกท่านด้วยความเต็มใจ พร้อมให้ท่านเข้าเล่น เว็บ UFABET ได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ทำเงินรางวัลได้จริงแบบมหาศาลพร้อมระบบการเล่นที่ปลอดภัยมากที่สุด หมดห่วงในเรื่องของการโดนโกง กับเว็บตรงที่มีคุณภาพ เล่นได้ไม่ผ่านเอเย่นต์พร้อมรับเงินรางวัลได้เต็มจำนวนไม่โดนหักเปอร์เซ็นต์ใดๆทั้งสิ้น เล่นเลย!!

เกมส์ออนไลน์

Anno 1800 ซีซัน 4 แกรนด์ ไฟนัล

Anno 1800 ซีซัน 4 แกรนด์ ไฟนัล: New World Rising รวมถึง DLC ของตกแต่งแพ็ค Old Town พร้อมให้จับจองแล้ว!

 

เกมส์ออนไลน์

 

ตั้งแต่วันนี้ไป ผู้เล่น Anno 1800 สามารถสัมผัสประสบการณ์ความบูมของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในโลกใหม่ก่อนใคร รวมถึงประชากรชั้นใหม่ด้วย แถมยังมีเกาะเพิ่มเติมที่จะช่วยคุณขยายจักรวรรดิให้กว้างไกลขึ้น ใน New World Rising ซึ่งเป็น DLC แกรนด์ ไฟนัล ตัวสุดท้ายประจำซีซันสี่* ของ Anno 1800 ขณะเดียวกันแพ็คของตกแต่ง Old Town ก็จะเปิดให้จับจองด้วย ซึ่งผู้เล่นจะสามารถกลับไปพบรากเหง้าช่วงยุคกลางของเมืองคุณจาก Anno เกมก่อน ๆ ได้อีกครั้ง

ผู้เล่นสามารถใช้พื้นที่สิ่งปลูกสร้างได้มากขึ้นในเซสชัน New World รวมถึงพบกับ Mānola เกาะที่ใหญ่ที่สุดใน New World ที่มาพร้อมเควสเฉพาะตัวให้คุณได้สร้างเขื่อนกั้นน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ผู้เล่นยังจะได้พบกับประชากรใหม่ชั้นที่สามคือ Artistas ใน New World ที่เรียกร้องอะไรจากคุณมาก แต่ก็นำไฟฟ้าและสายการผลิตใหม่ ๆ มากมายมาให้ New World ด้วย สุดท้ายนี้ ผู้เล่นสามารถใช้ประโยชน์จากอาคารใหม่ ยกระดับความปลอดภัยเมืองด้วยการอัปเกรดอาคารบริการฉุกเฉิน และสร้างอนุสาวรีย์ใหม่ แกรนด์ สเตเดียม ซึ่งสามารถใช้จัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> Warhammer: Vermintide 2 แจกฟรีบน Steam ถึง 8 พ.ย. นี้

ทันโลกข่าวต่างประเทศ

อยู่เฉยไม่ไหว!

อยู่เฉยไม่ไหว! สหรัฐฯ จัดระบบต้านโดรนและป้องกันภัยทางอากาศให้ยูเครน หลังถูกรัสเซียยิงถล่มไม่หยุด

 

ทันโลกข่าวต่างประเทศ

 

สหรัฐฯ กำลังเตรียมการส่งแพกเกจความช่วยเหลือด้านการทหารรอบใหม่มูลค่า 275 ล้านดอลลาร์ แก่ยูเครน ซึ่งจะมอบศักยภาพใหม่ในด้านการเอาชนะโดรน และยกระดับการป้องกันภัยทางอากาศ รอยเตอร์รายงานในวันพฤหัสบดี (8 ธ.ค.) โดยอ้างอิงเอกสารที่พบเห็นและแหล่งข่าวใกล้ชิดกับแพกเกจดังกล่าว

รอยเตอร์รายงานคาดหมายว่า จะมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับแพกเกจความช่วยเหลือนี้อย่างเร็วที่สุดในวันศุกร์ (9 ธ.ค.) อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับระบบต่อต้านโดรนและอุปกรณ์ก้องกันภัยทางอากาศในแพกเกจดังกล่าวยังไม่ได้ข้อสรุป

นอกจากนี้ ตามการอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดและเอกสารที่รอยเตอร์พบเห็น คาดหมายว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) จะรวมจรวดสำหรับระบบจรวดหลายลำกล้อง (High Mobility Artillery Rocket System-HIMARS) ที่ผลิตโดยล็อคฮีด มาร์ติน กระสุน 155 มม. ยานยนต์ทหารฮัมวี่ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ในแพกเกจนี้ด้วย

โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติรายหนึ่ง ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแพกเกจช่วยเหลือนี้ ในขณะที่รอยเตอร์ระบุว่าเนื้อหาและขนาดของแพกเกจช่วยเหลือยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่ามันจะลงนามโดยประธานาธิบดี

ความช่วยเหลือ 275 ล้านดอลลาร์ จะเป็นการใช้อำนาจของประธานาธิบดีตามกฎหมายส่งมอบสิ่งของและบริการยามฉุกเฉิน (Presidential Drawdown Authority) ซึ่งอนุญาตให้สหรัฐฯ โอนย้ายอุปกรณ์ทางทหารและการบริการจากคลังแสงอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาคองเกรส ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินหนึ่งๆ

เจ้าหน้าที่เพนตากอนรายหนึ่งเคยพูดเมื่อเดือนพฤศจิกายน ว่า การยกระดับระดมยิงขีปนาวุธโจมตียูเครนของรัสเซีย ส่วนหนึ่งออกแบบมาเพื่อกำจัดเสบียงด้านป้องกันภัยทางอากาศของยูเครน และบรรลุเป้าหมายครอบครองน่านฟ้าของประเทศ

เพื่อตอบโต้การโจมตีเหล่านั้น สหรัฐฯ ได้ส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธล้ำสมัยนาแซมส์ (NASAMS) แก่ยูเครน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ก่อนหน้านี้ วอชิงตันเคยแถลงว่ากำลังจัดส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศพิสัยใกล้อเวนเจอร์ (Avenger) ที่ใช้ขีปนาวุธสติงเจอร์ที่ผลิตโดยบริษัท เรย์เธียน เทคโนโลยีส์ เช่นเดียวกับขีปนาวุธสกัดกั้นฮอว์ค

ข่าวกีฬา

ดานิโล่,เมนเดสบินกลับฟื้นฟูร่างกายที่เปแอสเช

ดานิโล่ เปเรยร่า และ นูโน่ เมนเดส สองหลังทีมชาติโปรตุเกส กลับไปพักฟื้นร่างกายที่สโมสร ปารีส แซงต์-แชร์กแมง

 

ข่าวกีฬา

 

เป็นที่เรียบร้อย หลังบาดเจ็บช่วงฟุตบอลโลก ดานิโล่ เว็บบอลราคาดีสุด เปเรยร่า และ นูโน่ เมนเดส ต่างได้รับบาดเจ็บตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มในการลงเล่นให้ทีมชาติโปรตุเกสที่ตอนนี้กำลังจะลงสนามรอบก่อนรองชนะเลิศพบ โมร็อกโก ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม

แนวรับทั้งสองได้เดินทางออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสและบินกลับฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยเพื่อเริ่มต้นฟื้นฟูร่างกายกับสโมสร ปารีส แซงต์-แชร์กแมง หลังทีมแพทยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันแล้ว

ทั้งนี้ เปแอสเช ที่นำจ่าฝูงลีก เอิง ด้วยการไม่แพ้ใคร จะกลับมาลงสนามอีกครั้งพบ สตราส์บูร์ก ในวันพุธที่ 28 ธันวาคมนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม คลิ๊กเลย >> เคราร์ด ปิเก้ : รวมคำสดุดีกองหลังบาร์เซโลนา หลังประกาศแขวนสตั๊ด

อาหาร

กินได้ก็กิน “เดอะ ซัน” เผย “อาหารในแฟนโซน”

นได้ก็กิน “เดอะ ซัน” เผย “อาหารในแฟนโซน” ฟุตบอลโลก 2022 ราคาแพงสวนทางปริมาณ
มาร์ติน ลิปตัน

 

อาหาร

 

ผู้สื่อข่าวของ เดอะ ซัน สื่อดังของอังกฤษ เปิดเผยราคาอาหารบางรายการใน “แฟนโซน” (จุดรวมตัวสำหรับแฟนบอลนอกสนามแข่งขัน) ของศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่กาตาร์ ปรากฏว่ามีราคาแพงจนน่าตกใจ เมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้รับ

มาร์ติน ลิปตัน ระบุว่า หากแฟนบอลคนไหนที่อยากลดน้ำหนักในระหว่างเดินทางมาเชียร์ฟุตบอลโลก 2022 ขอแนะนำให้สั่ง “สลัดผักสไตล์กรีก” ซึ่งมีราคา 9 ปอนด์ (387 บาท) แต่จะได้สลัดผักในชามกระดาษใบเล็กๆ ที่มีปริมาณไม่ถึงครึ่งชาม
ส่วน นาโชส์ (ของขบเคี้ยวสไตล์เม็กซิกัน) ในจานกระดาษใบเล็กๆ ก็คิดราคา 4.60 ปอนด์ (198 บาท) ขณะที่ เกซาดิยา (อาหารเม็กซิกันชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยแผ่นตอร์ติยาแป้งข้าวโพด หรือ ตอร์ติยาแป้งสาลี ใส่ไส้หลากชนิด) ก็ต้องจ่ายถึง 8 ปอนด์ (344 บาท) หรือราคาเท่ากับ พิซซ่าเปปเปอโรนี เลยทีเดียว
หลังจากที่แฟนบอลได้เห็นราคาอาหารในแฟนโซนจากการรายงานของผู้สื่อข่าว เดอะ ซัน ก็มีคนคอมเมนต์ด้วยความตกใจว่า

“ถ้าคุณกำลังจะไปกาตาร์เพื่อไปชมการแข่งขันบ้าๆ แบบนี้ คุณสมควรโดนหลอกแล้วล่ะ”

“น้องๆ กระต่ายของฉันยังได้กินสลัดที่ดีกว่านี้เลย”